CAST | ENG
imprimir   
Amalgamar: unir elements heterogenis en un tot uniforme
Codi: Clau d'accés:  Enviar
Privacitat

Objecte de la política de privacitat


Amalgama 7 i associats, centre d’atenció bio-psico-social al jove i a l’adolescent S.L. (d'ara endavant, Amalgama 7), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 1r 1a A, de Barcelona, CP 08007, proveïda de CIF núm. B-61676763, informa els usuaris que compleix amb la normativa de protecció de dades vigent, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com també la legislació que la complementa i la Llei 34/2002 de serveis de la Societat de la Informació i el comerç electrònic, com també altra legislació concordant. Aquesta organització, de la mateixa manera, compleix amb la normativa sectorial que, en matèria de sanitat i d'activitats pròpies del sector en què presta els seus serveis, té l'obligació de complir.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, aquesta organització tan sols recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agencia Española de Protección de Datos i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que aquesta organització es reserva el dret de modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s'accedeixi alos websites, així com també a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, Amalgama 7 anunciarà en aquesta pàgina Web els canvis introduïts amb l'antelació suficient a la seva posada en pràctica.

Confidencialitat


Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en qualsevol cas tindran el caràcter de confidencial per al personal d'aquesta organització que gestioni l'esmentada informació.

Informació sobre la voluntarietat de deixar les dades i les seves conseqüències


Voluntarietat


S'informa als Usuaris del website que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades continguts en aquest website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

Conseqüència


Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per aquesta entitat, els Usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, la titularitat del qual és d'aquesta organització, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Informació a l'usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició i canel·lació de les seves dades


Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 i altra legislació concordant, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposicin i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf anterior els podrà exercir cada Usuari mitjançant una sol·licitud escrita i signada, acompanyada amb fotocòpia de DNI o Passaport, adreçada a l'adreça que figura a l'encapçalament.

Així mateix, si un Usuari no vol rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, ho podrà comunicar per qualsevol mitjà amb què quedi constància de la seva recepció a aquesta organització a l'adreça assenyalada al primer paràgraf.

Informació sobre les dades que es conserven , durant quant de temps i amb quina finalitat


Dades que es conserven


Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació la rep aquesta entitat i mai no la ven, cedeix o arrenda a altres empreses, llevat del cas lògic per a la prestació del servei.

Amalgama 7 es responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a aquesta entitat amb les finalitats de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes i/o serveis de l'organització, així com també la realització d'activitats diverses.

Amb quina finalitat


De la mateixa manera, us informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació d'aquests per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats als websites, com puguin ser fòrums professionals, divulgació de normativa afecta i activitats similars.

En aquest cas, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per a que aquesta entitat pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

Compromís de l'Usuari per tal que les seves dades estiguin inscrites en un fitxer


El fet d'introduir les dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal d'aquestes i que es compromet al seu compliment íntegre durant la navegació i participació en el web http://www.amalgama7.com.

Evitar la transmissió de dades a terceres empreses sense el consentiment exprés de l'usuari


Així mateix, i llevat que s'hagi informat l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi obtingut el seu consentiment a aquestes, en cap cas, llevat dels casos amparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a aquesta entitat no tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. A la resta dels casos, aquesta entitat col·laborarà per tal que els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als tercers esmentats.

Amalgama 7 no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquest Web, llevat del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. Amalgama 7 no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, llevat del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

Baixa de la llista de distribució d'informació


Ocasionalment, aquesta entitat envia un e-mail confirmant la creació del compte acabat de crear per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina Web. En qualsevol moment es poden donar de baixa enviant un e-mail a amalgama7@amalgama7.com.

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut


Tant l'accés als websites com l'ús que es pugui fer de la informació i els continguts inclosos en aquests, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que es pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d'aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com també als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els quals seran plenament responsables d'aquest accés i ús correcte. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. Aquesta entitat no assumeix responsabilitats, bé siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

Informació LSSI-CE


En compliment del deure d'informació previst a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, us comuniquem que el responsable del web on podeu descarregar diferents aplicacions i/o informacions és Amalgama 7, amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620 1r 1a A, de Barcelona, CP 08007, i amb domini d'Internet http://www.amalgama7.com, inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en l'espai habilitat al Web.


Amalgama-7, Atención Terapéutica Y Educativa Para Jóvenes Y Adolescentes